Log in

Ugovor o preuzimanju duga - primjer

Dužnik: ...................................................., zastupan po ..............................................

Preuzimatelj duga: ...................................., zastupan po .............................................

sklapaju ovaj


UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA


Članak 1.
Preuzimatelj duga prihvaća preuzeti dug dužnika _________________ u iznosu od __________________ kn koji se odnosi na __________________od ________________ za _______________________, s dospijećem plaćanja __________________________ .
Preuzimatelj duga podmirit će obvezu vjerovniku u roku od 8 dana od dana sklapanja ovog Ugovora.
Preuzimatelj duga ne odgovara za neplaćene zatezne kamate koje su dospjele do dana sklapanja ovog ugovora. Njih se obvezuje podmiriti dosadašnji dužnik.

Dug se preuzima ugovorom između dužnika i preuzimatelja, na koji je pristao vjerovnik, a prema odredbama ZOO-a, vjerovnika o sklopljenom Ugovoru može izvijestiti dužnik ili preuzimatelj duga, te vjerovnik može priopćiti svoj pristanak na preuzimanje duga bilo kojem od njih.
Svoj pristanak vjerovnik može dati izričito što potvrđuje svojim potpisom na ugovoru o preuzimanju duga ili prešutno, time što prešutna suglasnost treba biti izražena na jasan i nedvosmislen način. Za prešutni pristanak vjerovnika trebaju biti kumulativno ispunjene dvije pretpostavke:
1. da je vjerovnik ispunjenje od preuzimatelja duga primio bez ikakvih primjedbi i
2. da je preuzimatelj duga na jasan i nedvojben način ukazao vjerovniku da je upravo on izvršio ispunjenje kao svoju obvezu


Ovaj je ugovor sastavljen u 3 istovjetna primjeraka, te svaka od ugovornih strana zadržava po jedan primjerak.
 


U ......................................., dana ...............................
 

Dužnik:

Preuzimatelj duga:

Poslijednja izmjena danaSrijeda, 30 August 2017 14:53
Više u ovoj kategoriji: « Izaslanje radnika - obrazac A1