Log in

Iskazivanje INO potraživanja i obveza u poslovanju s inozemstvom i tečaj

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, za transakcije u inozemnoj valuti, srednji tečaj HNB-a primjenjuje se na dan transakcije. Međutim, financijski standardi kao HSFI i MSFI nude nekoliko opcija za odabir tečaja. To uključuje srednji tečaj na dan fakture inozemnog dobavljača, srednji tečaj na dan carinjenja robe, prosječni tečaj na određeni dan ili carinski tečaj.

Važno je definirati računovodstvene politike unutar tvrtke kako bi se odredio tečaj koji će se primijeniti tijekom godine za transakcije s inozemstvom. Ove politike trebaju biti jasno objavljene sukladno zahtjevima financijskih standarda (HSFI/MRS). Također, na dan bilanciranja, sva otvorena potraživanja i obveze prema inozemstvu trebaju biti iskazana prema srednjem tečaju HNB-a, sukladno Zakonu o deviznom poslovanju.

Kao dan transakcije, može se uzeti dan primitka fakture inozemnog dobavljača ili dan carinske deklaracije, ovisno o definiranim računovodstvenim politikama tvrtke. To je važno jer odabir tečaja može utjecati na vrijednost zaliha u kunama, a time i na financijske izvještaje tvrtke.

Razlike u tretmanu tečaja kod potraživanja i obveza prema inozemstvu ključne su za pravilno vođenje financijskih evidencija u tvrtki. Iako se na prvi pogled čini da bi primjena tečaja trebala biti ista, postoje suptilne razlike u načinu na koji se tečajevi koriste kod potraživanja i obveza:

  • Datum transakcije: Osnovna razlika leži u definiciji datuma transakcije. Kod potraživanja, datum transakcije je dan kada transakcija prvi put zadovoljava uvjete priznavanja, dok je kod obveza isto definirano. Međutim, primjena ovog datuma može se razlikovati kod odabira tečaja.
  • Kod potraživanja se u pravilu koristi srednji tečaj HNB-a na datum fakture inozemnog dobavljača ili na dan carinjenja robe.
  • Kod obveza se također primjenjuje srednji tečaj HNB-a na datum fakture INO dobavljača.
  • Pri sastavljanju financijskih izvještaja, kako bi se iskazala dosljednost, sva otvorena potraživanja i obveze prema inozemstvu moraju biti iskazana prema istom tečaju na dan bilanciranja. To osigurava konzistentnost u prikazu financijskih informacija tvrtke.
  • Zakonski zahtjevi: Zakoni o deviznom poslovanju propisuju da se potraživanja i obveze prema inozemstvu iskazuju prema srednjem tečaju HNB-a na dan transakcije. Ovaj zahtjev mora se poštovati kako bi tvrtka bila u skladu s važećim zakonima i propisima.

U konačnici, iako se koriste slični tečajevi, razlike u primjeni kod potraživanja i obveza imaju značajan utjecaj na financijske izvještaje tvrtke. Definiranje jasnih pravila i dosljedno poštivanje računovodstvenih politika ključno je za točno iskazivanje financijskih podataka i pravilno vođenje poslovanja.

AspektPotraživanjaObveze
Početno priznavanje Srednji tečaj HNB-a na dan transakcije ili spot tečaj na dan transakcije za početno priznavanje transakcija Srednji tečaj HNB-a na datum fakture inozemnog dobavljača ili srednji tečaj na dan carinjenja
Definicija transakcije Dan kada transakcija prvi put udovoljava uvjetima priznavanja Dan kada transakcija prvi put udovoljava uvjetima priznavanja
Tečaj kod bilanciranja Srednji tečaj HNB-a na dan bilanciranja Srednji tečaj HNB-a na dan bilanciranja
Zakonski osnov Zakona o deviznom poslovanju (čl. 45., st. 3.) Zakona o deviznom poslovanju (čl. 45., st. 3.)