Log in

Zajmovi s aspekta kamata kod poduzetnika

U kontekstu odobravanja kredita i zajmova, važno je razumjeti porezne aspekte povezane s kamatama i drugim financijskim transakcijama. Porezni tretman kamata i zajmova može varirati ovisno o različitim situacijama i zakonima. Evo pregleda ključnih točaka u vezi s kamatama i zajmovima u 2023. godini:

  • Ovo oslobođenje odnosi se na sve poduzetnike koji daju zajmove, kredite ili pozajmice, a kamate na te financijske transakcije smatraju se naknadom prema zakonima o porezu na dodanu vrijednost (PDV). To oslobođenje odnosi se na usluge kao što su odobravanje i upravljanje kreditima, vođenje evidencije i dogovaranje otplate kredita.
  • Neki poduzetnici imaju pravo izbora da kamate na kredite koje odobravaju mogu oporezivati PDV-om. To se primjenjuje kada poduzetnik odobrava kredite iz vlastitih financijskih sredstava i naknadu za usluge kreditiranja iskazuje odvojeno od vrijednosti dobara i usluga koje pruža. O tome se treba izvijestiti nadležnu poreznu ispostavu prije početka pružanja tih usluga.
  • Osim PDV-a, poduzetnici koji odobravaju zajmove fizičkim osobama ili povezanim osobama trebaju se pridržavati zakona o porezu na dohodak i dobit.
  • Postoje minimalne kamatne stope koje se moraju primijeniti, ovisno o vrsti zajma i odnosa između zajmodavca i zajmoprimatelja. Primjerice, ako pravna osoba daje zajam svojim zaposlenicima ili drugim fizičkim osobama, minimalna kamata iznosi 2% godišnje kako bi se izbjegao porez na dohodak.
  • Porez na dohodak po odbitku za kamate isplaćene povezanim društvima izvan EU-a: Kamate koje se isplaćuju inozemnim pravnim osobama obično podliježu porezu na dohodak po odbitku od 15%. Međutim, iznimke mogu postojati ako postoje međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
  • Zatezne kamate između povezanih osoba obično nisu porezno priznate kao rashodi i ne podliježu PDV-u.

Važno je napomenuti da porezni tretman može varirati ovisno o zakonima, vrsti zajma i odnosu između stranaka. Stoga je preporučljivo konzultirati se s poreznim stručnjakom ili knjigovodstvom kako biste pravilno razumjeli i primijenili relevantne porezne odredbe na svoje financijske transakcije.

 

 

TRGOVAČKO DRUŠTVO / REZIDENT DAJE ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU / NEREZIDENTU

s kamatom nižom od 2,4 % god. ili bez kamate • prijenos porezne obveze prema čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u – reverse charge
• osnovicu poreza na dobitak uvećati za razliku kamate od 2,4 % godišnje i ugovorene niže kamate
s kamatom od 2,4 % i višom • prijenos porezne obveze prema čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u – reverse charge
• ne povećava se osnovica poreza na dobitak

 

TRGOVAČKO DRUŠTVO / REZIDENT PRIMA ZAJAM OD POVEZANOG DRUŠTVA / NEREZIDENTA

bez kamate • nema naknade ni osnovice za PDV
s kamatom od 2,4 % godišnje i nižom               • nema obračuna PDV-a na kamatu – kamata je oslobođena PDV-a
• ugovorena kamata je porezno priznati trošak
s kamatom višom od 2,4 % godišnje • nema obračuna PDV-a na kamatu – kamata je oslobođena PDV-a
• razlika između kamate obračunane po 2,4 % godišnje i ugovorene više kamate porezno je nepriznat trošak

Ako je zajam primljen od povezanog društva – člana društva (dioničara) nerezidenta, odnosno pravne osobe koja nije obveznik poreza na dobitak u RH (niti poreza na dohodak od kapitala) i drži najmanje 25 % dionica ili udjela u kapitalu društva-dužnika, a svota njegova zajma premašuje četverostruku svotu njegova udjela – obračunana kamata dužniku iznad propisanog limita je porezno nepriznan trošak, neovisno o ugovorenoj kamatnoj stopi (čl. 8. st. 1. Zakona o porezu na dobit, MF KLASA: 410 –10/06 –01/14, od 10. travnja 2006. godine).